ViddL Általános Szerződési Feltételek

 

– Cargo-Viszed Kft. –

 

A jelen ÁSZF 2019. augusztus 1. napjától visszavonásig hatályos.

 

 

1.         Preambulum

Jelen „ViddL” Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cargo-Viszed Kft., mint szolgáltató (székhely:  9700 Szombathely, Aranypatak utca 3.; cg.: 18-09-113337, vezetve a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; adószám: 26083579-2-18; képviseli: Domán-Kratochvill Dóra; a továbbiakban: Szolgáltató vagy „ViddL”) által üzemeltetett, kizárólagos tulajdonában álló szoftver, a kapcsolódó online ViddL platform valamint infrastruktúra (továbbiakban együttesen: „ViddL rendszer”) útján végzett futárpostai szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”, együttesen: „ViddL Szolgáltatás”) igénybevételének és használatának feltételeit tartalmazza.

A ViddL rendszer a Szolgáltató által üzemeltetett, kizárólagos tulajdonában álló szoftver és az ahhoz kapcsolódó online platform, valamint teljes infrastruktúra együttes elnevezése, amely felületet és eszközöket biztosít küldemények (továbbiakban: Küldemény) továbbítására. A ViddL rendszer segítségével az ügyfelek feladhatják kiszállítandó Küldeményeiket, a ViddL pedig saját hatáskörben, illetőleg futár közreműködők útján gondoskodik azok Címzettnek történő továbbításáról.

Az ÁSZF, mint a Szolgáltató és az ügyfél közötti határozatlan időre kötött, keret jellegű szerződés, a ViddL online platformon keresztül történő regisztráció során, a regisztráció kötelező elemeként, illetőleg az első azonnali megrendeléskor az elfogadásával értelemszerűen létrejön. Az ÁSZF elfogadása kizárólag elektronikusan lehetséges. A sikeres regisztrációval, illetőleg az első azonnali megrendeléskor elektronikus úton megkötött, a ViddL rendszer használatára vonatkozó szerződés jön létre a Felek között. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ezért Szolgáltató azt nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatás igénybevételére irányuló minden, Szolgáltató ViddL rendszerébe történő regisztrációval, illetve ez első azonnali megrendeléssel az ügyfél és Szolgáltató között létrejövő jogviszonyra, valamint minden egyedi partneri, illetve egyedi szolgáltatási szerződésre kiterjed és meghatározza a ViddL Szolgáltatás igénybevétele körében a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb körülményeket. Az egyedi szerződés nem jöhet létre érvényesen az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül. Az ÁSZF kifejezett és elválaszthatatlan részét képezi Szolgáltató és ügyfelei jogviszonyának, kivéve, ha a Felek a jogviszony létesítésekor vagy annak tartama során írásban, a jelen ÁSZF egészének, vagy valamely rendelkezésének alkalmazhatóságát közös megegyezéssel kifejezetten kizárják, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Egyes rendelkezések alkalmazhatóságának kizárása esetén az ÁSZF további rendelkezései a Felek jogviszonyának részét képezik. Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a Küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a Címzettnek a Küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti. Az egyedi szerződés és az ÁSZF közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

 

Felek jelen ÁSZF tárgyának eredményes megvalósítása érdekében egymással fokozottan együttműködve kötelesek eljárni.

 

Felek a ViddL rendszerben elérhető információkra kizárólag saját felelősségükre hagyatkozhatnak, azok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelősségük.

 

Felek kötelesek a ViddL rendszert jogszerű és törvényes célokra és módon használni.

 

A ViddL rendszer eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felek feladata és felelőssége. Az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és rendeltetésszerű működéséért, használatáért a Feladó, illetőleg a Futár tartozik kizárólagos felelősséggel.

 

Felek elfogadják, hogy a ViddL-nek az Android Market, illetve az App Store, vagy egyéb harmadik szolgáltatók szabályzataira és tevékenységére semmilyen ráhatása nincs, azok tekintetében felelősséget nem vállal.

 

2.         A szerződő felek

2.1.  A Szolgáltató

Cargo-Viszed Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Aranypatak utca 3.

Postacím: Bp. 1371 pf. 434sz

Fióktelep: Bp. 1371 pf. 434sz

 

Rendelésfelvétel:

Honlap: www.viddl.hu

E-mail: [email protected] (egyedi esetben)

 

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 15. pontja szerint futárpostai szolgáltatás Magyarország területén (továbbiakban: Szolgáltatás). Futárposta-szolgáltatás: olyan - a Küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai Küldemény felvételét végző személy a postai Küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a Feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai Küldemény Címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

 

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet, különösen ide értve a futárpostai tevékenységet végző futárokat (továbbiakban: Futár). Amikor jelen ÁSZF Felekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, az adott rendelkezés értelmének függvényében az a Futárokra is megfelelően irányadó.

 

2.2.  Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelő, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a Szolgáltatást.

 

A Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: Feladó) a Küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni, míg címzettnek a Küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél tekintendő (továbbiakban: Címzett).

 

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít.

 

2.3.  Szerződéses struktúra

A könnyebb megérthetőség kedvéért az alábbiakban ábrázoljuk a ViddL platform által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses struktúrát:

    

3.         A Megállapodás tárgya

A Megállapodás alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású Küldeményeket díj fizetése ellenében a Feladótól átveszi, továbbítja és a Feladó által megjelölt címhelyen a Címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti. 

 

4.         A Küldeményre vonatkozó részletes rendelkezések

4.1.  A Küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A Feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a Küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen. A Küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat, valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. 

 

A Feladó köteles a Küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a Küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse, a Küldemény a fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a Küldeményen feltüntetni, és a Futárnak a Küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni.

 

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható, ha azonban a Szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a Küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a Küldeményt a Címzettnek nem kézbesíti és azt a Feladónak köteles visszakézbesíteni. 

 

Amennyiben szemrevételezés után a Küldeményt a Futár személyes biztonságra nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a Küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható Küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

 

Feladó a ViddL-el szemben felelős azért a kárért, amely a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a Küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.

 

A Feladó kizárólagosan felelős a Küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más Küldeményekben okozott károkért; köteles viselni továbbá saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült kárát és többletköltségeit is (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

 

4.2.   Csomagolás, lezárás, címzés

A Feladó feladata gondoskodni a Küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

-          Küldemények csomagolása: A Küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a Küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje. Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát, valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók. Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak. A Futár a Küldemény átvételekor köteles meggyőződni annak megfelelő csomagolásáról, a Küldemény szállításra alkalmas voltáról.

-          Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

-          Küldemények címzése: A Küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan Küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A Címzett nevét teljes alakjában kell a Küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet, ilyen esetben a kézbesítés bármelyikük kezéhez történhet.

-          A Küldeményen feltüntetett cím meg kell egyezzen az Egyedi szerződés webalkalmazásban történt megkötésekor megadott címmel.

-          A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a Feladó és a Címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a Küldeményen, a burkolaton vagy a Küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a Küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a Küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A Címzett nevét és címét a Küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a Küldemény előoldalán.

 

A Küldeményeken a Feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

         a Címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

         a Küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

         a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

         a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

         címhely irányítószámát;

Amennyiben a Feladó a Küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

 

4.3.  A Küldemény feladásához megadandó adatok a ViddL platformon keresztül

A Feladó az adott, továbbítandó Küldeménye kapcsán a ViddL platformon az alábbi információk megadására köteles:

a)       A Küldemény méretére vonatkozó információk, melyek a szállítási eszközt és a Szolgáltatás árát befolyásolják

kategoriak.png

 

b)       Küldemény tartalmára vonatkozó információk, pl.: Műszaki cikk, Háztartási cikk, Szépségápolás, Ruházati cikk, Egészségügyi cikk, Szórakozás, Egyéb, valamint a Küldemény tartalmának pontos megnevezése.

 

c)       törékeny-e a Küldemény, azaz fokozottabb figyelmet igényel a szállítás.

 

d)       A Küldemény értékét is megjelölheti a következő bontásban: kevesebb, mint 10.000 Ft, 10.000 Ft és 25.000 Ft között van, 25.000 Ft és 50.000 Ft között van.

 

e)       A Feladó meghatározza a Küldemény ViddL Futárnak történő átadásának időintervallumát a következő bontásban: bármikor a nap folyamán, 09:00-12:00, 12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, mely befolyásolja a Küldeményszállítás végleges árát a vonatkozó mellékletben írtaknak megfelelően.

 

f)         Az ügyfél döntésétől függően választhatja ki, hogy mely időszakban kívánja a Címzett megkapni a Küldeményt:

 

g)       Azonnali szállítás igénylése esetén a fenti a)-f) pontokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Küldemények mérete csak a két kisebb kategóriába eshet. Az árkalkulátor segítségével megállapítjuk az árat, és az utánvét összegét amennyiben releváns, valamint a szállítási díj kifizetésének módját.

Tömeg és mérethatárok

A Szolgáltatóval szállítható Küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

Gyalogos, illetve kerékpáros szállítás esetén: 

         Tömeg: 16 kg

         Legnagyobb befoglaló méret (hosszúság x szélesség x magasság): 35 x 33 x 60 cm

Motorkerékpáros szállítás esetén:

         Tömeg: Hátizsákban 16 kg, illetve motoros tárolódoboz esetén annak maximális teherbírása

         Legnagyobb befoglaló méret (hosszúság x szélesség x magasság): hátizsákban 35 x 33 x 60 cm, motoros tárolódoboz esetén annak maximális mérete

Gépkocsival, illetve kis furgonnal történő szállítás esetén:

         Tömeg:35 kg

         Legnagyobb befoglaló méret: a gépjármű méretéhez igazodik

 

Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint tehergépkocsinak minősülő járművel a szállítást nem teszi lehetővé.

 

4.4.  A Küldeményre vonatkozó általános kötelezettségek

Küldemény, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas szállításra, az ilyen Küldemény szállítását megtagadhatja a Futár. 

 

tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad Küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

 

A Küldeménybe helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni. A törékeny, különösen sérülékeny áru esetén abban az esetben érvényesül az általános felelősség, ha megfelelően feltüntetik azt a csomagoláson.

 

ViddL megtagadhatja a Küldemény továbbítását, megfelelő biztosítékot kérhet vagy felmondhatja az Egyedi szerződést, ha a feltételek, az okiratok hiányosak. Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy a Küldemény kezeléséhez szükséges információ nem megfelelő, vagy a Feladó a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat nem adja át, a ViddL a Küldemény átvételét megtagadhatja. Ha a Feladó a hiányosságot késedelem nélkül nem pótolja, a ViddL elállhat az Egyedi szerződéstől.

 

Ha a csomagolás vagy a Küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányossága a Küldemény átvételét követően válik nyilvánvalóvá, Futár köteles erről a körülményről a Feladót késedelem nélkül tájékoztatni. A Feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában a Futár a küldemény továbbítására nem köteles. Ha a Feladó a Küldemény továbbítására ad utasítást, a Futár megfelelő biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a Küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelőssége merülhet fel. Ha a Feladó nem ad utasítást vagy megfelelő biztosítékot, a Futár a szerződést felmondhatja.

 

ViddL a Küldeményt semmilyen körülmények között nem bonthatja ki, nem károsíthatja vagy semmisítheti meg, ide nem értve a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

 

4.5.  Kézbesíthetetlen Küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a Küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet. A kézbesíthetetlen postai Küldeményt a postai szolgáltató köteles a Feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a Feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai Szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai Küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

 

4.6.  Visszakézbesíthetetlen postai Küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai Küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató

(a)     a b) és c) pontban foglalt esetek kivételével a postai Küldeményt a feladásától számított három hónap elteltéig őrizni köteles, ezt követően a Küldeményt megsemmisítheti;

(b)     a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;

(c)     a könyvelt postai Küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai Küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el. 

 

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai Küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a Küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai Küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a Küldemény feladását követő egy évig megőrzi. 

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai Küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

 

5.         Szolgáltatások

5.1.  A Szolgáltató minden Küldeményt az átvétel elektronikus elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a Feladónak a Címzett általi átvételt elismerő elektronikus dokumentumot emailben visszaküldve szállít és kézbesít. A Szolgáltatások részletes díjazása a  https://viddl.hu/pricing oldalon található árkalkulátor segítségével, míg az azonnali szállításra vonatkozó árszabás a https://viddl.hu/azonnali oldalon található árkalkulátor segítségével állapítható meg a küldendő Küldemény egyes jellemzőinek kiválasztásával.

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles a Feladó számára biztosítani. Szolgáltató ennek a kötelezettségének elektronikusan tesz eleget.

 

5.2.  Igényelhető alapszolgáltatás

Futárposta-szolgáltatás: a Küldemény Feladótól történő átvételét követően a kézbesítés egy napon belül megvalósul.

 

5.3.  Különleges szolgáltatások

Az ügyfél, meghatározott díj ellenében az alábbi különleges szolgáltatásokat igényelheti: 

 1. Esti kézbesítés
 2. Hétvégi szállítás
 3. Kívánt időszakra történő csomagfelvétel és kézbesítés
 4. Alternatív méretű és súlyú tárgyak szállítása 
 5. Utánvétel-szolgáltatás
 6. Utánküldés: a kézbesítés megkezdését követően a Feladó részéről, illetve az első sikertelen kézbesítést követően a Címzett részéről írásban adott, új kézbesítési címre történő szállítás, amely esetben a kézbesítési határidő úgy módosul, mintha új megbízást kapott volna a Szolgáltató
 7. Azonnali szállítás 2 órán belül

 

6.         A ViddL Szolgáltatásra vonatkozó szerződéses struktúra

6.1.  Csatlakozás Feladóként – a Megállapodás létrejötte

6.1.1.         Rendszeres Feladó esetén, regisztráció útján 

Amennyiben valamely érdeklődő rendszeres Feladóként kíván csatlakozni a ViddL-hez, elsőként regisztrálnia kell a ViddL online platformján (https://viddl.hu/sender), a név, cégnév, email cím, jelszó és telefonszám  megadásával. Az email megerősítést követően lehetővé válik a honlapra való belépés. A leendő Feladó ekkor egy speciális, a fiók aktiválásának folyamatban létét jelző felületet lát.

 

A regisztrált Feladó a ViddL felületen való belépést követően kitöltheti az adatbekérő lapot, amelyen a következő adatok megadása szükséges: cégnév, cégjegyzékszám, adószám, székhely, az aláírásra jogosult személy neve.

 

Az adatok hiánytalan kitöltését követően lehetősége nyílik a regisztrált Feladónak a Megállapodás elfogadására. A Megállapodás elfogadása kizárólag elektronikusan lehetséges. 

 

A Megállapodás Feladó általi elfogadását követően a ViddL ellenőrzi a Feladó adatait, valamint kétség esetén kérheti  az aláírásra jogosult személyi igazolványának bemutatását is. Amennyiben mindent rendben talál, aktiválja a Feladó fiókját a ViddL Feladók számára hozzáférhető felületén, amellyel elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Felek között. 

 

A Szolgáltató Szolgáltatásait Feladó előre köteles megfizetni az online platformon keresztül működő egyenlegének (továbbiakban: „Egyenleg”) rendszeres feltöltésével. A szerződés létrejöttét követően a Feladó köteles feltölteni egyenlegét egy általa tetszőlegesen választott, a díjszabás alapján a várható feladói szükségleteit fedező összeggel, de legalább a mindenkori legkisebb csomag alapdíjának megfelelő összeggel a következő módok valamelyikén: 

a)       Feladó az összeget elutalja a ViddL OTP banknál vezetett, 11794015-21445592-00000000   bankszámlaszámú számlájára. 

b)       Feladó az OTP bank SimplePay szolgáltatásának segítségével, generált link által fizeti meg a választott összeget.

Az összeg jóváírását követően a ViddL feltölti ezt az egyenleget a Feladó profiljához. Feladó elfogadja, hogy az esetleges tranzakciós díjak a feltöltött egyenlegéből levonásra kerülhetnek.

 

Az egyenleg feltöltésének jóváírásával a regisztrált érdeklődő Feladóként igénybe veheti a ViddL szolgáltatásait, azaz jogosulttá válik a ViddL-el való együttműködés keretében a ViddL, mint szállítási mód megjelenítésére a regisztrált honlapján, illetőleg Küldeményei feladásra a ViddL rendszeren keresztül. 

6.1.2.         Azonnali szállítás igénylése esetén

Amennyiben a Feladó azonnali szállítást kíván igénybe venni, ennek megrendelésére chaten vagy telefonon van mód a név, cégnév, cégjegyzékszám, székhely/adószám, telefonszám és a jelen ÁSZF alapján a  szállításhoz szükséges, címzettre és Küldeményre vonatkozó adatok megadásával. Ilyen esetben felhasználói fiók nem jön létre, a Feladónak nem keletkezik saját Egyenlege. Az azonnali szállítás első alkalommal történő igénybevételekor, az adatok hiánytalan megadását követően lehetősége nyílik a regisztrált Feladónak a Megállapodás elfogadására. A Megállapodás elfogadása kizárólag elektronikusan lehetséges. A Megállapodás Feladó általi elfogadását követően a ViddL ellenőrzi a Feladó adatait, valamint kétség esetén kérheti az aláírásra jogosult személyi igazolványának bemutatását is. 

 

A Szolgáltató Szolgáltatását Feladó előre köteles megfizetni a következő módok valamelyikén: 

a)       Feladó az összeget elutalja a ViddL OTP banknál vezetett, 11794015-21445592-00000000   bankszámlaszámú számlájára. 

b)       Feladó az OTP bank SimplePay szolgáltatásának segítségével, generált link által fizeti meg a választott összeget

c)       A Küldemény átvételéért érkező Futárnak készpénzben, személyesen.

 

A kiszállítás minden esetben a díj megfizetését, illetőleg annak igazolását követően kezdődik meg. 

 

6.2.  Csatlakozás Futárként 

6.2.1.          Jelentkezés és az együttműködés létrejötte

Amennyiben valamely érdeklődő Futárként kíván csatlakozni a ViddL-hez, elsőként regisztrálnia kell a ViddL online platformján (https://viddl.hu/courier), a név, email cím, telefonszám, város és szállításra alkalmas jármű megadásával. 

 

A leendő Futárral a ViddL telefonon felveszi a kapcsolatot és megbeszélnek egy személyes találkozót, ahol egyeztetnek az együttműködés további lépéseiről, valamint aláírják az Együttműködési szándéknyilatkozatot, vagy - amennyiben annak a jogi feltételei fennállnak (megfelelő jogi forma) - a vonatkozó közreműködői szerződést. A Futárként történő munkavégzés négy státuszban lehetséges, egyéni vállalkozóként, valamely gazdasági társaság tagjaként, egyszerűsített munkavállalóként vagy iskolaszövetkezen keresztül diákként. Az adott jogi forma létrehozása és költségeinek viselése a Futár felelőssége.

 

A fent leírtak teljesülésével a regisztrált érdeklődő Futár a megfelelő státuszban csatlakozott ViddL-hez, így jogosulttá válik a ViddL-el való együttműködés keretében a Szolgáltatás közreműködőként történő nyújtására. A szerződés megkötése után a ViddL hozzáférést ad Futárnak a telefonos applikáció felületéhez.

 

[DD2][_K0][DD0][_K0]

7.         A Szolgáltatás igénybevétele, az egyedi szerződés létrejötte

7.1.  Küldemény feladása

A Feladó egyedi megrendelését excel táblázat feltöltésével, külön vonatkozó, letölthető űrlap kitöltésével, vagy azonnali kiszállítás esetén telefonon, vagy chaten adhatja le. 

Az egyedi megrendelésben a következő információk megadása szükséges: 

 • A csomag tartalma
 • A csomagfelvétel helye és idősávja, amennyiben nem a gazdaságos kézbesítési módot választja
 • A csomagkézbesítés helye és idősávja, amennyiben nem a gazdaságos kézbesítési módot választja
 • Csomag mérete
 • Felvételi hely és kézbesítési hely közti távolság
 • Csomag törékenységére vonatkozó adatok

Ezen információk megadásával automatikusan generálásra kerül a Küldemény kézbesítésének díja, azaz a szállítási díj (a továbbiakban: „Szállítási díj”)

 

Valamennyi, a Küldeménnyel kapcsolatos adat megadását követően abban az esetben, ha a Feladó Egyenlegén van elegendő fedezet a Szállítási díj levonásra kerül az Egyenlegből, illetőleg azonnali szállítás esetén a Feladó köteles azt megfelelően előzetesen kiegyenlíteni.. Abban az esetben, ha a Feladó Egyenlegén nincs elegendő fedezet, figyelmeztetést kap a Feladó ennek feltöltésére és amint pótolja ezt megtörténik a megfelelő összeg levonása az Egyenlegéről. Mindaddig amíg a Szállítási díj nem kerül kiegyenlítésre, a ViddL nem kezdi meg a üldemény szállítását. 

 

Egy adott Küldemény Szállítási díjának kiegyenlítésével a Szolgáltató elvállalja a teljesítést és létrejön a ViddL és a Feladó között az egyedi szerződés (a továbbiakban: „Egyedi szerződés”), mely a konkrét Küldemény Címzettnek történő átadásáig, illetőleg annak a Futár által az online platformon történő jelzésig tart. Szolgáltató az általa megkötött egyedi szerződésekről köteles nyilvántartást vezetni, és nyilvántartás vezetésének megkezdéséről és - a Hatóság erre vonatkozó felhívása alapján - az abban foglaltakról a Hatóság részére tájékoztatást adni.

 

A Megállapodás alapján létrejött egyedi feladói szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő közreműködő Futár által a felvételnek a ViddL platformon keresztül történt elismerése igazolja, amelyről egyidejűleg a Feladó és a Címzett is tájékozódhat a visszaigazoló emailben megküldött linkre történő kattintással.

 

A Feladónak lehetősége nyílik a Küldemény felvételi időszakának kiválasztására a három órás időintervallumok megadásával. Amennyiben a Feladó nem választ idősávot a Szolgáltató válik jogosulttá a Küldemény felvételi idősáv meghatározására a Futárok egyéni időbeosztásának megfelelően. A Futárok munkaidőt foglalnak egyéni ráérésük alapján és ezt az időszakot osztja be a Szolgáltató a szállítandó Küldemények figyelembevételével. Miután a Feladó vagy a Szolgáltató kiválasztotta a szállítandó Küldemény felvételi idősávját, az bekerül a Futár személyes fiókjába, a lefoglalt munkaidejének megfelelően.

 

7.2.  Munkaidő foglalása

A ViddL minden napra vonatkozóan feltölti a ViddL platformra a várható csomagszám alapján a foglalható munkaidőket, amelyekre Futár jelentkezhet. A lehetséges munkaidő-sávok, összhangban a Küldemény Feladó által meghatározott ViddL Futárnak történő átadásának időintervallumával, minden napra vonatkoztatva a következők: 9:00-12:00, 12:00-15:00, 15:00-18:00, 18:00-21:00, 9:00-15:00, 12:00-18:00, 15:00-21:00, 9:00-18:00, 12:00-21:00. 

 

A feltöltött idősávok a Futár részére telepített alkalmazásban megjelennek. A tevékenység megkezdését követően Futár a ViddL platformján a „Munkaidő foglalás” menüpont alatt megjelölheti azokat az időpontokat, melyekben Küldeményeket kíván szállítani. 

A munkaidő lefoglalásával az adott idősáv a Futár számára lefoglalttá válik, és az adott idősáv a többi Futár alkalmazásában már nem jelenik meg, amennyiben a várható csomagszám alapján az adott idősávra vonatkozóan több Futár nem szükséges. 

 

A ViddL fenntartja a jogot, hogy amennyiben szükségesnek vagy indokoltnak látja, a Futárral telefonon egyeztesse előzetesen az idősávot. Ebben az esetben a megbeszéltek alapján a munkaidőfoglalás az alkalmazáson kívül, telefonon történik, és azt a ViddL rögzíti a rendszerben. Az így lefoglalt munkaidő ugyanúgy nem jelenik meg az alkalmazás felületén a többi Futárra vonatkozóan. 

 

A munkaidő lefoglalásával létrejön a ViddL és a Futár között az egyedi szerződés (a továbbiakban: „Egyedi szerződés”), mely a ViddL által 7.4. szerint kiosztott konkrét Küldemény Címzettnek történő kézbesítéséig, illetőleg annak az online platformon történő jelzéséig tart. 

 

7.3.  Szállítást megelőző nap

A Futár a szállítást megelőző napon 18:00 óráig mondhatja le a Küldemény felvételét vagy kézbesítését, ha arra komoly, alapos indoka van. Havonta egy teljes nap, vagy összesen három egymástól független fuvar lemondására van lehetőség. A lemondás kizárólag telefonon tehető meg, a következő telefonszámon: +36 20 333 2052.

Alapos indoknak tekinthető különösen: betegség; gépjármű, illetve kerékpár meghibásodása, amennyiben az a Futár munkaeszköze.

A Futár által történő lemondás esetén az indok függvényében Szolgáltató jogosult mérlegelni, és a Futárral kötött egyedi megállapodás szerinti közreműködés a Futár platformhoz történő hozzáférésének felfüggesztése útján történő ideiglenes szüneteltetéséről, ismételt vagy súlyos szerződésszegés esetén a közreműködői keretszerződés azonnali hatályú felmondásáról dönteni.

Amennyiben a Futár a lemondás lehetőségével nem él, azonban a Küldeményt nem veszi fel, a második ilyen alkalommal a Szolgáltató jogosult a Futárral kötött közreműködői keretszerződés ideiglenes szüneteltetéséről, ismételt vagy súlyos szerződésszegés esetén az azonnali hatályú felmondásáról dönteni.

 

Lemondott Küldemény vagy olyan Küldemény esetén, amelynek kézbesítési idősávjára nézve egyetlen Futár sem vállalt munkaidőt, a ViddL jogosult telefonon egyeztetni a Futárokkal és kölcsönös egyetértés esetén rájuk delegálni a Küldeményt. 

 

 

7.4.  Küldemények kiosztása és a Küldemény felvétele

A ViddL a 7.2. pontban meghatározott módon lefoglalt munkaidő-sávok alapján kiosztja a Futárra az elszállítandó csomagokat. A ViddL által generált optimális útvonaltól a Futár jogosult eltérni, de mindenkor köteles figyelemmel lenni a vállalt szállítási időkeretekre, időpontokra.

Futár ezeket a Küldeményeket az alkalmazás felületén a „Fuvarjaim” menüpont alatt látja. Ezen a felületen minden kézbesítendő Küldemény, valamint a sikertelen kézbesítések is megjelennek Futár számára. 

Futár az alkalmazásban a Küldemény felvételi kártyáján a kézbesítéshez szükséges információkat (felvétel helye, kézbesítési cím, címzett neve) látja. Futár a megjelölt időpontban az alkalmazásban megjelenő átvételi helyen (valamely Feladó raktára) megjelenik a Küldemény kézbesítésre átvétele céljából. 

 

A Küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a Feladó a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

 

Futár a felvételkor bekéri az átadó aláírását az applikációban megjelenő felvételi kártyán, és a megfelelő gomb megnyomásával és a Küldeményhez tartozó egyedi azonosító kód megadásával elismeri a Küldemény átvételét. Ezzel generál egy automatikus emailt a Feladónak és a Címzettnek is a szállítás megkezdéséről és a Címzett kap egy Küldeményre vonatkozó egyedi azonosító kódot az emailben. Az Egyedi szerződés létrejöttét, valamint a Küldemény Futár általi átvételét a Szolgáltató elektronikus okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvételnek az átvevő személy általi elismerése és az átvétel időpontja, valamint a Szolgáltató adatai.

 

A Küldemény felvételének sikertelensége esetén a Futár jelzi ezt az online platformon keresztül az alábbiak szerint:

a)       a Feladó nem volt jelen, és a Futár nem tudta elérni telefonon sem. Ekkor a ViddL is megpróbálja elérni telefonon a Feladót, ha ő sem tudja elérni, akkor az egyedi szerződés Feladó által felmondottnak minősül és a Szolgáltató a keretszerződésben rögzített elszámoláson túl egyéb díj, költség, kártalanítás vagy kártérítés megfizetésére sem a Feladó, sem a Futár tekintetében nem köteles.

 

b)       a Futár nem ért oda az előzetesen jelzett időben, és nem tudott új időpontot egyeztetni a Feladóval. Ebben az esetben a ViddL megvizsgálja a visszajelzést és telefonon egyeztet új időpontot a Feladóval, majd más Futárral is egyeztet a Küldemény kiszállításáról és megjelöli az online platformon a Küldeményfelvétel új időpontját. Ebben az esetben a nem teljesítő Futárnak további kötelezettsége nincs, az Egyedi szerződés megszűnik.

 

c)       A Futár a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint jogosult a Küldemény felvételének megtagadására. Ilyen esetben az Egyedi szerződés megszűnik és a Szolgáltató a keretszerződésben rögzített elszámoláson túl egyéb díj, költség, kártalanítás vagy kártérítés megfizetésére sem a Feladó, sem a Futár tekintetében nem köteles. Amennyiben a Feladó továbbiakban is kívánja a Küldemény kiszállítását, új egyedi szerződés megkötését kell kezdeményeznie az online platformon keresztül.

 

d)       Szabad szöveges indoklás, mely esetben a ViddL megvizsgálja a visszajelzést és telefonon egyeztet új időpontot a Feladóval, majd más Futárral is egyeztet a Küldemény kiszállításáról és megjelöli az online platformon a Küldeményfelvétel új időpontját. Ebben az esetben a nem teljesítő Futárnak további kötelezettsége nincs, az Egyedi szerződés megszűnik.

 

7.5.  Az egyedi feladói szerződés módosítása (utólagos rendelkezés):

A szerződés módosításához a Feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

a)       A Feladó szerződés-módosítása a Küldemény továbbítása előtt

A Küldemény Feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a Küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

 

b)       A Feladó szerződés-módosítása a Küldemény továbbítása után

A Feladó a Küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a Küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

 

7.6.  A Küldemény kézbesítése

A Küldemény felvételének sikeressége esetén a Futár megkezdi a Küldemény kézbesítését, mely sikeres abban az esetben, ha azt személyesen átadja a Címzettnek, vagy képviselőjének, és a Küldemény ellenében elkéri a Küldemény előzetesen megküldött egyedi azonosító kódját a Címzettől, illetve a Címzett/képviselője aláírását, majd rögzíti ezt a ViddL platformon keresztül, ezzel igazolva a Küldemény sikeres kézbesítését, és ezzel lezárva az Egyedi szerződést. A Futár ezáltal jogosulttá válik az Alapdíj őt megillető részére a vonatkozó közreműködői keretszerződésben írtaknak megfelelően.

Utánvétes Küldemény esetén Futár a kézbesítés sikerességének igazolása előtt az utánvét összegét átveszi, mellyel nap végén a ViddL irodában köteles elszámolni. ViddL az utánvét összegét ezután banki átutalással küldi meg az adott Feladó számára. 

 

7.6.1.         A kézbesítés általános szabályai

A Szolgáltató a Küldeményeket a Feladó által megjelölt, a Küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a Küldemény Címzettje ettől eltérően rendelkezik.

A nem megfelelő címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a Szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

A kézbesítés várható ideje előtt körülbelül 10 perccel a Futár küldd egy Facebook értesítést a Címzett részére a Küldemény várható érkezéséről. Az értesítés Futár általi elküldésére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a Címzett az előzetesen megküldött emailben engedélyezte saját Facebook felhasználói profiljára érkező értesítést az „Értesítést kérek” ikonra történő kattintáson keresztül. 

 

7.6.2.         A kézbesítés helye

a)       Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató belföldön minden Küldeményt házhoz kézbesít.

b)       Közvetett kézbesítés

A Szolgáltató a Küldeményt a Címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a Küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető 

         a sérült könyvelt Küldemény;

         a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott Küldeményt;

         utánvétellel terhelt Küldemény;

         minden további Küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

         az a Küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a Címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető Küldemények érkezéséről a Szolgáltató a Címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező Küldeményeket elkülönítetten kezelni.

 

7.6.3.         Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a Címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül. Jogosult átvevőnek tekintendő mindenki, aki a Küldemény átvételéhez szükséges egyedi azonosító kóddal rendelkezik. A Szolgáltató minden Küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a Szolgáltató az Egyedi szerződést teljesíti. A postai szolgáltató a személyazonosság igazolását - amennyiben ezt a kézbesítés körülményei indokolják - nem könyvelt postai Küldemény kézbesítése esetén is kérheti.

 

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: Szervezet) részére címzett Küldemény átvételére a Szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A Szolgáltató a Szervezet részére címzett Küldeménynek tekinti azt is, ha a Szervezet részére címzett Küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a Küldeményen természetes személy neve és a Szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A Címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a Küldemény Címzett részére történő átadásáért.

 

7.6.4.         Az átvétel elismerése

A Küldemény átvételét az átvevő az egyedi azonosító kód megadásával és aláírásával ismeri el, melyet elektronikus okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzésével egyidejűleg rögzít a platform.

 

Ha magánszemélynek címzett Küldemény átvételét nem a Címzett ismeri el, az átvevő köteles a Címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

 

Az aláírás megtagadása esetén a Szolgáltató a Küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a Feladónak, ilyen esetben a Feladó nem jogosult a megfizetett Szállítási díj visszatérítésére.

 

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt Címzettnek szóló könyvelt Küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a Küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

 

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett Küldeményt a Címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a Szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

 

A Címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett Küldeményt a Szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a Feladónak.

 

Amennyiben a Szolgáltató a postai Küldeményt arra nem jogosult átvevő részére tévesen kézbesítette, és a jogosult átvevő részére történő szerződésszerű teljesítés a téves kézbesítés felismerésétől számított 30 napon belül lehetetlen, az ebből eredő kár megtérítésére a Küldemény elvesztésére vonatkozó szabályok irányadók.

 

7.6.5.         Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített Küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a Küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni. 

 

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen Küldeményeket a Szolgáltató a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a Feladónak. 

 

A Szolgáltató a szabályosan kézbesített utánvételes Küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

 

Ha a kézbesítés során a Címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a Küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a Küldemény feladójának. Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a Szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a Küldeményre feljegyzi. 

 

Ha a Küldemény a Szolgáltatón kívüli okból nem kézbesíthető, a Szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a Küldemény Feladójának visszaküldi.

 

A Küldemény kézbesítésének sikertelensége esetén az ViddL felületen keresztül jelzi ezt a Futár az alábbiak szerint:

 

a)       A Címzett nem volt jelen, és nem tudta a Futár telefonon sem elérni, ekkor a ViddL is megpróbálja elérni telefonon a Címzettet, ha ő sem tudja elérni, akkor eldöntendő, hogy tud-e tovább úgy dolgozni a Futár, hogy nála van a Küldemény. Amennyiben igen, megpróbálja kézbesíteni a Küldeményt a nap folyamán későbbi időpontban, ha ez sem sikerül, akkor köteles a Küldeményt az adott nap végén bevinni a ViddL irodájába (fióktelep címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 1.sz). Ha nem tudja magával vinni a Küldeményt, akkor köteles azt haladéktalanul bevinni a ViddL irodájába. A ViddL irodába történő visszaszállítással a Futár adott Küldeményre vonatkozó Egyedi szerződése megszűnik és a Futár díjazásra az Alvállalkozói szerződésben írtaknak megfelelően jogosult.

 

Miután egy Küldemény bekerül a ViddL irodájába, a ViddL másnap felveszi a kapcsolatot a Címzettel és egyeztetnek a továbbiakról. Ekkor, ha továbbra is kéri a Címzett a Küldeményt, akkor a ViddL felajánlja, hogy 4 munkanapon belül felveheti a Küldeményt a ViddL irodájában. Amennyiben a Címzett nem kéri a Küldeményt, úgy a ViddL egyeztet a Feladóval és megállapodnak arról, hogy vagy bejön a Feladó képviselője a ViddL irodába és elviszi a Küldeményt vagy pedig a ViddL egy Futárja fuvarozza el visszáruként a Küldeményt a Feladó irodájába. A visszáruként való fuvarozás díja az Alapdíj és a méret függvényében kerül meghatározásra, melylevonásra kerül a Feladó Egyenlegről.

 

b)       Amennyiben a Futár nem ért oda az előzetesen jelzett időben, és nem tudott új időpontot egyeztetni a Címzettel, a ViddL megvizsgálja a visszajelzést és telefonon egyeztet új időpontot a Címzettel, majd más Futárral is egyeztet a Küldemény kiszállításáról és megjelöli a platformon a Küldeményfelvétel új időpontját. Ebben az esetben a nem teljesítő Futárnak felróhatóságtól függetlenül további kötelezettsége nincs, az Egyedi szerződés megszűnik.

 

c)       Végül lehetőség van egyéb szabad szöveges megjegyzés írására is, mely esetben a ViddL megvizsgálja a visszajelzést és telefonon egyeztet új időpontot a Címzettel, majd más Futárral is egyeztet a Küldemény kiszállításáról és megjelöli a platformon a Küldeményfelvétel új időpontját. Ebben az esetben a nem teljesítő Futárnak további kötelezettsége nincs, az Egyedi szerződés megszűnik, díjazásra az Alvállalkozói szerződésben rögzítetteknek megfelelően jogosult.

 

 

7.7.  Az azonnali szállításra vonatkozó különleges feltételek

ViddL a https://viddl.hu/azonnali linken azonnali szállítás szolgáltatást nyújt jogi személy feladók részére. Azonnali szállítás keretében ViddL 2 órán belüli kézbesítést vállal. Erre vonatkozóan a 6.-7. fejezetek rendelkezéseit a jelen pontban megadott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

A rendelés véglegesítését követően ViddL az azonnali szállításra megbízott Futárt telefonon keresi fel, majd az egyeztetés után a Futár „Fuvarjaim” menüpontja alatt megjelenik a Küldemény. A felvétel és kézbesítés folyamata az általános feltételek szerint zajlik. Amennyiben Feladó az átvételkori, készpénzben történő fizetést választotta, Futár a szállítás végeztével a ViddL depoban elszámol a díj összegével.

8.         Szolgáltatás nyújtásának megtagadása, szerződés megszűnése

8.1.  Az Egyedi szerződés megkötésének és teljesítésének megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó Egyedi szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

-          a szerződés teljesítése jogszabályba, továbbá az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya alapján megkötött nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályba vagy az alapján megkötött megállapodásba ütközik;

-          a postai Küldemény tartalma nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti az életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet;

-          a feltételesen szállítható postai Küldemény nem felel meg az ilyen küldeményekre vonatkozó előírásoknak; vagy

-          a postai Küldemény csomagolása nem felel meg a postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglalt előírásoknak.

Amennyiben ezen tények valamelyike a szerződés megkötését követően jut a postai szolgáltató tudomására, köteles a szolgáltatás teljesítését (vagy annak folytatását) megtagadni, és erről a Feladót értesíteni. A postai Küldeménynek a Feladó részére történő visszaküldéséből vagy egyéb helyre történő kézbesítéséből és a hatósági intézkedésből származó többletköltségek a Feladót terhelik.

 

A Szolgáltató megtagadhatja az Egyedi szerződés megkötését, ha:

-          a Szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

-          a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.

-          a Szolgáltatást olyan feladó kívánja igénybe venni, akinek bármilyen jogcímen lejárt tartozása van a Szolgáltatóval szemben

A teljesítés megtagadásából, vagy a Küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a Feladót terhelik.

 

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy az Egyedi szerződés megkötését meg kell tagadnia, a megkötését attól teheti függővé, hogy a Feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a Feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a Küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a Szolgáltató díjmentesen köteles, amennyiben az szükséges. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a Szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

 

8.2.  Az Egyedi szerződés megszűnése

Az Egyedi szerződés megszűnésének esetei:

-          a Szolgáltató az Egyedi szerződésben vállalt Szolgáltatást teljesíti;

-          a Küldemény kézbesíthetetlen (ld. 4.5. pont);

-          a Feladó az Egyedi szolgáltatási szerződéstől eláll, vagy azt felmondja

-          Az Egyedi szerződés egyéb okból megszűnik.

 

9.         A Szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

9.1.  Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások igénybevételéért a Feladó díjat tartozik fizetni, amelyeket a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza. A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja. A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie. A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a Küldeményt terhelő egyéb összeget a Küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

 

A ViddL platform az egyedi szerződés kezdeményezésekor automatikusan kiszámítja a vonatkozó, Feladó által fizetendő díjat.

 

Az azonnali szállításra külön díjfeltételek vonatkoznak, ezek kiszámítására a https://viddl.hu/azonnali linken található ár-kalkulátor alkalmas.

 

Egyebekben a díjak kalkulálásra, megfizetésére és esetleges visszatérítésére a feladói és a Futárra vonatkozó alvállalkozói keretszerződésekben rögzítettek irányadók.

 

9.2.  A Szolgáltatás során alkalmazott díjfogalmak

Jelen ÁSZF-ben az alábbi fogalmak alatt a következőket értjük: 

Szállítási díj: a Feladó által a szolgáltatásért a Szolgáltató számára fizetendő teljes összeg, melyet a csomag mérete, a gazdaságoson kívüli szállítási módra vonatkozó felár, az esetlegesen választott csomagfelvételi időszak, illetve az esetlegesen választott többletszolgáltatások határoznak meg. 

Alapdíj: A mindenkori legalacsonyabb szállítási díj, mely az alapszolgáltatásért jár - gazdaságos szállítási mód esetén, csomagfelvételi időszak választása nélkül történik a szolgáltatás nyújtása, így a díjat csak a csomag mérete befolyásolja.

Fuvardíj: Az alapdíj keretszerződésben meghatározott százaléka, mely egyben a Futár tényleges díja.

 

9.3.  Díjfizetési módok

A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése a Feladó és Szolgáltató közötti egyedi szerződés megkötésével esedékes. Az adott egyes Küldeményekre vonatkozó, a platform által kalkulált Szállítási díj a Feladó Egyenlegéből a Szolgáltató Szolgáltatásának Feladó általi megrendelését követően levonásra kerül, illetőleg azonnali szállítás esetén a 6.1.2. pontban rögzített módok valamelyikén egyenlítendő ki. 

 Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség. Szerződés szerint a fizetési határidő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

 

10.     Tájékoztatás, panasz

10.1.                       Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit és a ViddL felületen közzé teszi:

         Általános Szerződési Feltételeket;

         Az adatvédelmi Szabályzatot és kiegészítő mellékleteit;

         az alkalmazott díjakat;

         az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

         minden egyéb közérdekű információt.

 

10.2.                       Ügyfél bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: Panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

         telefonon;

         levélben;

         a fuvarlevélen elektronikus formában;

         egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail útján az [email protected] email címen).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben az Ügyfél állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai Küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a Panaszok között tartja nyilván.

 

A Szolgáltató által végzett Szolgáltatások teljesítése során felmerült Panasz a Küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

 

A Szolgáltató a beérkező Panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a Panaszt kivizsgálja, és a Panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

 

A szóban és telefonon tett Panasz esetében a Panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező Panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a Panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszost írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi Szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

 

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet. Amennyiben a panaszkezelés nem jár az ügyfél számára kielégítő eredménnyel, a további szervek eljárását veheti igénybe: az ügyfél a szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján keresztül elérhető, a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat (http://jarasinfo.gov.hu/.). Az illetékességet megalapozza az ügyfél lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. 

Elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos panaszok esetében az NMHH eljárását kezdeményezheti (http://nmhh.hu/tart/report/2). 

 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a fogyasztónak minősülő ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek, mint vitarendező fórumok igénybevételének lehetőségére. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., telefon: +36 94 312-356, e-mail cím: [email protected]

Mindezeken felül a polgári perrendtartás szabályai szerint az ügyfél bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi panasz esetén Szolgáltató lehetőséget biztosít a panasz lehető legteljesebb kivizsgálására és orvosolására az Adatvédelmi Szabályzat mellékletét képező Kérelem és panaszkezelési szabályzat alapján.

 

11.     Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

11.1.                       Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

 

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

 

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

 

11.2.                       Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben, valamint a vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós szabályokban foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

 

A Szolgáltató az általa továbbított Küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

 

A Szolgáltató: 

         a zárt Küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

         a nem zárt Küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

         a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

         a Küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a Feladó, a Címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

         a szolgáltatás teljesítéséről – a Feladó, a Címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

 

A Feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai Küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai Küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a Feladó és Címzett nevét és a Küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

 

A Szolgáltató a zárt Küldeményt felbonthatja, ha

         a Küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a Küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

         a Küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

         kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt

         amennyiben a postai Küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak őrzése a postai szolgáltatótól nem várható el

 

A Küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltatónak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a Küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a Feladót értesíteni kell.

 

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított Küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a Küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a Küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

 

Egyebekben a Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

11.3.                       A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

 

12.     Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a Küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

 

Nem könyvelt postai Küldemény vonatkozásában létrejött postai szolgáltatási szerződés nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén (különösen, ha a postai Küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész vagy megsérül) a postai Szolgáltatót - kivéve, ha a károkozás a Szolgáltató vagy az általa megbízott személy szándékos cselekményének eredményeként következett be - kártérítési kötelezettség nem terheli.

A Szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem.

A Szolgáltató nem felel a levélszekrénybe is kézbesíthető postai Küldemények, továbbá az oda elhelyezhető értesítések, valamint a tértivevény elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből eredő kárért, ha a címen nincs a jogszabályi követelményeknek megfelelő levélszekrény.

A Szolgáltató nem felel a személyes átadással kézbesítendő postai Küldemény sikertelen kézbesítéséért, valamint időgarantált szolgáltatás késedelmes vagy nem teljesítéséért, ha ezek oka az, hogy a Címzett a címhez való biztonságos eljutás lehetőségét a Szolgáltató számára nem biztosította.

 

A megsemmisült vagy a teljes egészében elveszett postai Küldemény esetében késedelem címén kártérítési igény nem érvényesíthető.

 

A postai Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a postai Küldemény külső csomagolása sérül meg.

 

A postai Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a Küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.

 

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha 

-          az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett, különösen vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;

-          ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a Küldemény,

-          ha a kárt a Küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;

-          Küldemény sérülését vagy megsemmisülését más postai Küldemény okozta;

-          a Feladó a különleges kezelést igénylő Küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve

-          a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

 

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

-          a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

-          a Feladót; illetve a Címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a Küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

 

Közvetett kézbesítés esetén a Szolgáltató felelőssége a Küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a Címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

 

Ha belföldi forgalomban a könyvelt postai Küldemény kézbesítése - vagy annak megkísérlése - a feladástól számított tizenöt napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában az ellenkező bizonyításáig a Küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a Küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha az így elveszettnek tekintett postai Küldemény előkerül, a Küldeményt kézbesíteni kell. A még ki nem fizetett kártérítési átalányt és a vissza nem fizetett szolgáltatási díjat nem kell kifizetni, a már kifizetett kártérítési átalányt és a visszafizetett szolgáltatási díjat azonban kézbesítés esetében sem kell a postai szolgáltató részére visszafizetni.

 

13.     Kártérítés

13.1.                       A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a Küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

 

Az ügyfél a postai Küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a Küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

 

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a Küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a Küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített Küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a Küldeményt Elveszettnek tekinti.

 

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a Feladó jogosult. A Címzett jogosult, ha:

-          postai Küldeményt részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették; vagy

-          a Feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a Címzettre engedményezte;

-          a postai Küldeményt a Címzett tulajdonának kell tekinteni.

 

A Feladón és Címzetten kívüli harmadik személy kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha az ezzel kapcsolatos követelést a kártérítésre jogosult írásban engedményezte javára. Sem a Címzett, sem harmadik személy nem érvényesíthet a Feladót megillető kártérítésnél magasabb összegű kártérítési igényt.

 

Amennyiben a Küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a Küldeményhez nem kapcsolódik a Címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

 

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény Küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

 

Amennyiben a postai szolgáltatási szerződés teljesítése során a Szolgáltató kártérítési felelőssége több jogcímen is felmerül, a Szolgáltató által kártérítésként megfizetendő összeg a vonatkozó meghatározott kártérítési átalányok közül a legnagyobb összege erejéig terjedhet.

 

A postai Küldemény által a postai Szolgáltatónak vagy - szerződésen kívül - harmadik személynek okozott kár feladó által történő megtérítésére a polgári törvénykönyv általános szabályait kell alkalmazni.

 

13.2.                       A kárigény bejelentésének módja

A postai Küldemény részleges elveszését vagy megsérülését - ha az felismerhető - a Küldemény kézbesítésekor vagy a Küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a kézbesítést ellátó postai szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

 

A jogosult az időgarantált postai Küldemény késedelmes kézbesítése címén kártérítési igényét a Szolgáltatóhoz a Küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be

 

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a Küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

 

A Küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

 

Ha a Szolgáltató a Küldemény kezelésének bármely szakaszában a Küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos Küldeményt a Szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

 

Ezekben az esetekben a Küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a Feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

 

Ha a Küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.

 

Ha a jogosult a meghatározott jelzését, bejelentését vagy igényét az arra irányadó meghatározott jogvesztő határidőn belül megtette a Szolgáltató felé, és kártérítési igényét a Szolgáltató vitatta vagy azt a megalapozottságát megállapító, 13.3. pont szerinti tájékoztatás átvételétől számított 60 napon belül nem fizette meg, kártérítési igényét a Küldemény feladásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti bíróság előtt. A fogyasztói jogvita alapján indult békéltető testületi eljárás időtartama az igényérvényesítési időbe nem számítható be.

 

13.3.                       A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A Küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

 

Válaszában a Szolgáltató

a) tájékoztatja jogosultat a bejelentés megalapozottságának megállapításához szükséges további feltételekről és eljárásról,

b) megállapítja a bejelentés, illetve a kártérítési igény megalapozottságát, ezen utóbbi esetben tájékoztatja a jogosultat a kártérítési igény megfizetésének várható időpontjáról, vagy

c) - amennyiben a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja - tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

 

A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel. Szolgáltató a káresemény Futárnak történő felróhatósága esetén jogosult az általa fizetendő kártérítés mértékét a Futárral szemben megfelelően érvényesíteni, akár a Futárnak fizetendő fuvardíjjal szembeni beszámítással.

 

13.4.                       A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a Küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

         Értéknyilvánítással feladott Küldemény teljes elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a Feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével, amely nem lehet magasabb, mint 30.000,- Ft, továbbá a Szolgáltató köteles a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizetni.

         Az értéknyilvánítással, vagy anélkül feladott Küldemény részleges elveszése, sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező, amennyiben releváns, továbbá a Szolgáltató köteles a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizetni.

         nem értéknyilvánított Küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a Küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse, de nem több, mint 30.000,- Ft, továbbá a Szolgáltató köteles a szolgáltatásért fizetett díjat is visszafizetni.

         Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a Küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

         Az utánküldés-szolgáltatás nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő kártérítési átalány a szolgáltatás díjának kétszerese. Ha a díj időtartam-alapú, a kártérítési átalány alapját a legrövidebb fizethető időtartamra vonatkozó díj képezi.

 

13.5.                       Eljárás a kártérítés után előkerült Küldemények esetében

Ha a Küldemény vagy a Küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a Küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült Küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

 

13.6.                       A Szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a Küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a Küldemény Feladójának visszafizeti.

 

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha: 

-          a Feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a Küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, 

-          a Küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, 

-          Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, ide nem értve, ha arra a Feladónak felróható okból került sor, 

-          a törékeny különleges szolgáltatással feladott Küldemény megsérült.

 

A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

-          A túlfizetett összeget, ha a Feladó vagy a Címzett a Küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a Küldeményről megállapítható.

-          A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a Feladó a Küldemény Címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

 

13.7.                       Felelősség a postai Küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű Küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

 

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű Küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

 

Nem terheli a postai szolgáltatót kártérítési felelősség az időgarantált postai Küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha

a) a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,

b) a postai Küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen,

c) az a) és b) pontban meghatározottakon túl a polgári törvénykönyv alapján mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

 

Gazdaságos szállítási mód esetén Szolgáltató a Feladó megrendelésétől számított öt napon belüli szállításra vállal garanciát, az időszakra vonatkozóan azonban nem. Gazdaságos szállítási mód esetén a szállítás előtti napon Feladót és Címzettet Szolgáltató tájékoztatja a felvételi és kézbesítési időpontokra vonatkozó három órás idősávról. Amennyiben a Futár nem tudja tartani az időpontot, köteles a Címzettet értesíteni, azonban ilyenkor kártérítés nem jár. Gazdaságos szállítási mód esetén csak az öt napon túli teljesítéskor tartozik Szolgáltató kártérítéssel. 

 

Esti, hétvégi és „Te döntesz” szállítási módok esetén Szolgáltató garanciát vállal az időszakra vonatkozóan is. Ha az ügyfél az esetleges késedelmet jelzi, akkor a gazdaságos szállításra vonatkozó alapdíjon túli felárat jóváírjuk az egyenlegén. Egyúttal ez az összeg levonásra kerül a Futár fuvardíjából, aki ezenfelül köteles új időpontot egyeztetni az ügyféllel, majd elvégezni a szállítást.

 

Azonnali szállítási mód esetén Szolgáltató két órán belüli szállításra vállal garanciát. Ha az ügyfél az esetleges késedelmet jelzi és igazolja, akkor a gazdaságos szállításra vonatkozó alapdíjon túli felárat jóváírjuk az egyenlegén. Egyúttal ez az összeg levonásra kerül a Futár fuvardíjából, aki ezenfelül köteles új időpontot egyeztetni az ügyféllel, majd elvégezni a szállítást.

 

Ha belföldi forgalomban a Küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a Küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a Küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

Ha elveszettnek tekintendő Küldemény előkerül, a Küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a Szolgáltató részére visszafizetni.

 

14.     Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a Küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

 

A felvett Küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

 

15.      Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott Küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a Küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a Feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 

16.     Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

 

17.     ViddL rendszer 

A ViddL rendszer minden eleme, valamint az azon elérhető minden szolgáltatói tartalom a Szolgáltató szerzői jogi védelme – illetőleg, amennyiben releváns, iparjogvédelmi oltalma - alatt áll.  Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, átdolgozása, terjesztése, többszörözése, tárolása, bármely módon történő hasznosítása, jelen ÁSZF célján túlmenő használata a jogtulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely megfelelő jogkövetkezményeket von maga után.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást, a ViddL felület tartalmát, illetőleg a ViddL rendszer működését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával külön megtérítési, kártalanítási vagy kártérítési igény nélkül egyoldalúan megszüntesse.

 

Szolgáltató bármikor jogosult továbbá külön megtérítési, kártalanítási vagy kártérítési igény nélkül a Szolgáltatás szüneteltetésére, azaz a ViddL rendszer időleges leállására különösen karbantartás vagy rendszerfrissítés esetén, melyet minden esetben megelőz az ügyfél előzetes értesítése e-mail útján, illetőleg a ViddL rendszeren keresztül is. Ilyen esetben az érvényes, még nem teljesített megrendelések automatikusan lemondásra kerülnek, és Szolgáltató nem kötelezhető semmilyen ezzel összefüggő kár megtérítésére, kártalanításra, vagy egyéb igény teljesítésére. A szüneteltetés ideje alatt időlegesen a ViddL felületen keresztül csomagok nem adhatók fel.

 

Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz a ViddL rendszerben található tartalmak pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállal felelősséget az adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért.

 

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az ViddL rendszerben a jelen Szerződésben foglaltaknak  megfelelően, zökkenőmentesen működjön, valamint lehetőségeihez mérten rendszeresen ellenőrzi és frissíti az Alkalmazást, ellenőrzi az abban elérhető információk és adatok pontosságát, illetőleg törekszik biztosítani annak számítógépes vírusokkal, illetve egyéb maleware-rel szembeni védelmét, ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a ViddL rendszer folyamatos, akadálytalan, hibamentes működtetéséért és hozzáférhetőségéért, annak teljességéért vagy az adott célra való alkalmasságáért, esetleges bármely okból történő adatvesztésért, vagy bármely egyéb diszfunkcionális jelenségért.

 

18.      Vegyes rendelkezések

18.1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felek kötelezettséget vállalnak bármely, a Szolgáltatás igénybevételéhez, szerződésszerű teljesítéséhez szorosan kapcsolódó jelentős tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén egymás haladéktalan tájékoztatására. Az ügyfél bármely értesítési, bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének rendelkezésre álló funkció esetén a felhasználói fiókján keresztül, egyébként telefon vagy az [email protected] címre küldött e-mail útján, Szolgáltató pedig a ViddL felület vagy a Felhasználó által megadott email címre küldött email útján köteles eleget tenni. A mulasztás minden jogkövetkezménye kizárólag a mulasztó Felet terheli. A telefon útján megtett Felhasználói jognyilatkozatokat Szolgáltató az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/B. § (3) bekezdése értelmében kötelező jelleggel rögzíti. Az e-mail útján megtett jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató köteles a Felhasználó jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni.

 

18.2. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra és büntetőjogi felelőssége tudatában kifejezetten kijelenti, hogy az általa megadott személyes, számlázási, illetőleg a ViddL rendszer használata során bármely módon Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok hozzá, vagy a Címzettjéhez köthetőek, valósak, helyesek, és a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sértik. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut vagy az valószínűsíthető, hogy az ügyfél által megadott adatok nem, vagy részben nem valósak, pontosan, teljesek, vagy egyéb módon jogellenes vagy szerződésellenes elemeket tartalmaznak, jogosult a Szolgáltatást megtagadni és további jogkövetkezményeket alkalmazni a jelen ÁSZF-ben, illetve a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően.  Felek az adataikban bekövetkezett változást haladéktalanul kötelesek bejelenteni a másik Fél részére, a késedelmes, illetve téves adatközlés, illetőleg annak elmaradása miatti kárfelelősség a bejelentést elmulasztó Felet terheli.

 

18.3. Felek rögzítik, hogy a másik Fél szerződéses adatait, valamint az együttműködésük során megismert adatokat – így különösen a Felek képviselőinek és munkatársainak személyes adatait, a Felek egyes üzleti adatait, munkavállalóira vonatkozó adatokat – mindenkor a vonatkozó hazai és EU-s jogszabályoknak megfelelően, az adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik. 

 

18.4. Felek kifejezetten kikötik, hogy jelen ÁSZF-re, illetve az annak kapcsán létrejött további szerződésekre a magyar joghatóság irányadó. Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat törekszenek békés úton, peren kívül rendezni.

 

19.     Jogszabályi háttér

19.1. Felek kötelesek az szolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazandó jogszabályi előírásoknak – ideértve különösen az elektronikus kereskedelemre irányadó, és fogyasztóvédelmi magánjogi és közigazgatási szabályokat is – folyamatosan megfelelni, az esetleges szükséges engedélyeket beszerezni és azokat mindenkor hatályban tartani.

 

19.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF és az annak kapcsán létrejött további szerződések értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Postatörvény) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. Valamennyi vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

19.3. További legfontosabb jogszabályok:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatóáltalános szerződési feltételeirőés a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet

 

 

Kelt: 2019. augusztus 1.

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet – A szállításból kizárt tárgyak

2. sz. melléklet – Díjak és kedvezmények

3. sz. melléklet – Felügyeleti szerv

4. sz. melléklet – A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok

5. sz. melléklet – Jelzésminta


1. számú melléklet

 

A szállításból kizárt tárgyak

 

         szúró-, vágó-, és lőfegyver;

         lőszer, robbanószer;

         radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

         élő növények és állatok;

         értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;

         földi maradványok;

         romlandó, fertőző, undort keltő áruk;

         hűtést, fűtést igénylő áruk;

         kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;

         kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;

         narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;

         nem megfelelően csomagolt tárgyak;

         postafiókra címzett Küldemény;

         nem könyvelt Küldemény;

         az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

 

 

 


2. számú melléklet

 

Díjak és kedvezmények

 

Az egyes Küldemények esetén a Fuvardíj több különböző elemből tevődik össze, amely pontos megállapítására a következő linkeken elérhető árkalkulátor segítségével nyílik lehetőség:

 

 1. Normál szállítási mód:https://viddl.hu/pricing

 

Normál szállítási mód esetén a következő jellemzőkből áll ösze a Fuvardíj:

 

Súly

Belefér egy cipősdobozba, maximum 3 kg

 

Belefér egy kézipoggyászba, maximum 8 kg 

 

Belefér egy autóba, maximum 35 kg

 

Belefér egy kisteherautóba, maximum 35 kg

Kézbesítés

Gazdaságos szállítás

 

Esti kézbesítés

 

Hétvégi kézbesítés

 

“Te döntesz” szállítás

 

 

 1. Azonnali szállítási mód:https://viddl.hu/azonnali

 

Azonnali szállítási mód esetén a következő jellemzőkből áll össze a Fuvardíj:

 

Csomag mérete

Csomagfelvétel helye (kerület)

Szállítási cím (kerület)

 

 

Küldemény címadatainak Feladó által, utólagos rendelkezés során történő módosítása: 1000,- Ft


3. számú melléklet:

 

 

Felügyeleti szerv

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf.: 997.

Telefon: 06-1-468-05-00

Telefax: 06-1-468-06-80

E-mail: [email protected]

Honlap: www.nmhh.hu

 

 


4. számú melléklet

 

A Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok

 

Online fuvarlevél, melyen a következő adatok szerepelnek: 

a)       Szolgáltató neve 

b)       feladó neve, címe

c)       Címzett neve, címe

d)       Küldemény azonosítója

e)       Futár elismeri a Küldemény felvételét

f)         Címzett elismeri a Küldemény átvételét

g)       a Küldemény felvételének helye, időpontja

h)       Küldemény címzett általi átvételének helye, időpontja

i)         kiállítás dátuma

j)         megrendelés száma

k)       a Küldemény megnevezése, csomagolási módja, veszélyességének az adott fuvarozási ág szerinti megjelölése, darabszáma, jele, száma, tömege vagy más módon kifejezett mennyisége.

 

 


5. számú melléklet

 

 

 

 

Jelzésminta